Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)

informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Lema w Koszalinie reprezentowany przez Panią Dyrektor Bożenę Sobkowiak tel: +48 94 342 47 84 , mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, Panem Krystianem Koszowskim w Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Lema możliwy jest pod adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa;

4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

  1. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie  przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych,   korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
  2. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59) takich, jak prowadzenie ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacja procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego - elektronicznego, prowadzenie zajęć dodatkowych, wypożyczanie książek z biblioteki szkolnej; 
  3. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez placówkę, w tym w związku ze stosowaniem monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i mienia placówki; 
  4. 9 ust. 2 lit. c RODO w celu wezwania służb ratowniczych w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia;
  5. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu prowadzenia ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania.

5. Przechowywanie danych osobowych, które są wymagane przez prawo:

  1. Dane osobowe Ucznia/Rodzica - będą przechowywane od momentu rekrutacji do czasu zakończenia edukacji w placówce o ile prawo lub Instrukcja Kancelaryjna nie stanowią inaczej, maksymalnie do 50 lat;
  2. Dane osobowe Pracowników - będą przechowywane przez od momentu rekrutacji do czasu rozwiązania umowy o ile prawo lub Instrukcja Kancelaryjna nie stanowią inaczej, maksymalnie do 50 lat;
  3. Dane osobowe Kontrahentów - będą przechowywane przez czas realizacji umowy + 5 lat jako okres gwarancyjny i kontrolny o ile prawo lub Instrukcja Kancelaryjna nie stanowią inaczej, maksymalnie do 50 lat.

6. Przechowywanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody lub dane są publiczne dostępne będą przechowywane do momentu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu lub upłynięcia 5 lat od pozyskania danych;

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania;

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych;

9. Podanie danych osobowych w procesie rekrutacji lub zawarcia umowy jest wymogiem ustawowym i obowiązkowym ze względu na przepisy prawa;

10. Dane osobowe pozyskane na podstawie zgody są dobrowolnie przekazywane szkole i nie mają wpływu na proces rekrutacji. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie.