plik do pobrania

Wniosek o organizację nauczania indywidualnego, wspomagania dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

plik do pobrania

Poniżej do pobrania wzory pism:

1. Duplikat legitmymacji Gimnazjum - pobierz

2. Duplikat legitymacji Liceum - pobierz

3. Duplikat świadectwa - pobierz

P R O G R A M

W Y C H O W A W C Z Y

S Z K O Ł Y

 

 

* Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30.08.2000 roku

 

* Zmodyfikowany na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 26 września 2003 roku poprzez wprowadzenie rozdziału VIII ?Postępowanie w sytuacjach nietypowych bądź nadzwyczajnych?

 

oraz przeredagowanie części sformułowań i nadanie całości nowej szaty graficznej.

 

* Zmodyfikowany na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 24 października 2006 roku

 

* Zmodyfikowany na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 31 sierpnia 2007 roku

 

* Zmodyfikowany na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 14 grudnia 2010 roku

 

plik do pobrania .pdf

Szkolny Program profilaktyki powstał w oparciu o wyniki badań ankietowych prowadzonych wśród uczniów,rodziców i nauczycieli V Liceum i Gimnazjum nr 4.Przy tworzeniu programu wykorzystano również obserwacje,rozmowy i wnioski z ewaluacji dotyczącej poprzedniego programu profilaktycznego szkoły.
Program obejmue następujące obszary działań profilaktycznych w cyklu 3 letnim:
I.    Znajomość praw człowieka.
II.    Bezpieczeństwo w szkole.
III.    Ograniczenia niepowodzeń szkolnych.
IV.    Motywowanie uczniów do nauki i praca z uczniem zdolnym.
V.    Spełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów.
VI.    Uczeń wolny od nałogów.
1.    Zapobieganie negatywnym skutkom rozwoju technologii informatycznej i komunikacyjnej.
VII.    Pedagogizacja rodziców w zakresie wiedzy psychologicznej i umiejętności wychowawczych.
VIII.    Popularyzaca kultury fizycznej.
IX.    Doskonalenie,monitoring i ewaluacja dział profilaktyczno-wychowawczych.

Pobierz program